Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jest Damian Tokarczyk, ul. Mała Poręba 90, 33-300 Nowy Sącz oraz Grzegorz Połeć, ul. Górki Zawadzkie 151, 33-335 Nawojowa, adres e-mail: kontakt@tabli.pl.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:

a. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy świadczenia Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

e. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f. realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

b. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

6. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia na Twoją rzecz Usług, a także po upływie tego terminu w celach:

a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

c. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

5. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia Usług na Twoją rzecz, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

6. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.


§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

- do sprostowania (poprawiania swoich danych);

- do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.


§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podczas korzystania ze Platformy Internetowej niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Właściciela Platformy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują: nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu; adres IP; wersję oprogramowania przeglądarki; system operacyjny komputera; logi systemowe;

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy;

- nip firmy;

- adres;

- adres poczty elektronicznej;

- numer telefonu kontaktowego.