Regulamin

Regulamin

Szanowni Użytkownicy, przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania z Platformy Internetowej TABLI.PL, który w dalszej części dokumentu będziemy nazywać „Regulaminem”. Regulamin dostarczy Państwu niezbędnych informacji dotyczących między innymi  zasad funkcjonowania Platformy  Internetowej, zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz zasad zawierania transakcji za pośrednictwem tej Platformy.  Do powyższego regulaminu dołączony został załącznik w postaci Polityki Prywatności, która zawiera informację dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Platformie Internetowej których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem działalności Platformy Internetowej jest umożliwienie umieszczenia ogłoszenia w serwisie, nie integrując w formę i treść ogłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu.
2. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
- Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Adres mailowy – adres poczty elektronicznej właściwy do kontaktu z Właścicielem Platformy Internetowej tj. kontakt@tabli.pl
- Ogłoszeniodawca - Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, składająca Ofertę sprzedaży określonego Produktu za pośrednictwem Platformy Internetowej.
- Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług Właściciela Platformy Internetowej celem zawarcia Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną z Ogłoszeniodawcą.
- Konto Użytkownika – przestrzeń Platformy Internetowej, dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Użytkownika w ramach infrastruktury teleinformatycznej Właściciela Platformy.
- Oferta - sporządzone przez Użytkownika i zamieszczone w Serwisie ogłoszenie dotyczące oferty sprzedaży, darowizny, zamiany, pracy, oferowanych usług, itp. czy też ogłoszenie chęci zakupu (poszukiwania przedmiotu, usługi lub pracy), które jest zgodne Regulaminem
- Platforma Internetowa / Tabli - Serwis prowadzony przez Właściciela Platformy Internetowej, w którym Użytkownicy za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mają możliwość zawierania Umów Sprzedaży.
- Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika, zawierająca określoną informację.
- Strona Internetowa– strona główna Platformy Internetowej oraz jej podstrony;
- Treść – jakikolwiek materiał/ treść zamieszczona lub przesłana przez Użytkownika na łamach Platformy Internetowej w dowolnej formie przykładowo taka jak: informacja, tekst, grafika, nagranie wideo, plik etc.
- Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Ogłoszeniodawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Ogłoszeniodawców udostępnionej za pośrednictwem Platformy Internetowej.
- Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy Internetowej.
- Właściciel Platformy Internetowej – Administrator – Damian Tokarczyk, ul. Mała Poręba 90, 33-300 Nowy Sącz oraz Grzegorz Połeć, ul. Górki Zawadzkie 151, 33-335 Nawojowa, adres e-mail: kontakt@tabli.pl
4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w wyniku korzystania z Platformy Internetowej jest Właściciel Platformy Internetowej.
5. W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Właściciela Platformy Internetowej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.
6. Warto wiedzieć, że:
- momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Użytkownika jest moment kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany w powiadomieniu po dokonaniu Rejestracji.
- moment zawarcia umowy o świadczenie usługi obsługi Oferty Ogłoszeniodawcy jest moment kliknięcia w przycisk "Dodaj ogłoszenie".
7. Właściciel Platformy Internetowej nie jest stroną Umów Sprzedaży Produktów zawieranych pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Klientem i nie gwarantuje, że Ogłoszeniodawca oraz Klient jest uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.


§2 REJESTRACJA W PLATFORMIE INTERNETOWEJ 

1. W ramach funkcjonalności Tabli, Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta Użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna.

2. Rejestracja na Platformie Internetowej jest prosta i wygodna. Aby ją rozpocząć należy najechać na opcję "Moje konto" dostępną w prawym górnym rogu strony głównej Tabli, a następnie kliknąć opcję "Stwórz konto" co uruchomi interaktywny formularz rejestracji.

3. W pierwszej kolejności Użytkownik jest proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza wpisując nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło. Po ich wypełnieniu należy kliknąć przycisk "Stwórz Konto".

4. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie Powiadomienia na adres e-mail podany w toku rejestracji. Kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w powiadomieniu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług prowadzenia konta Użytkownika drogą elektroniczną.

5. Na Platformie Internetowej Ogłoszeniodawca może publikować Oferty wyłącznie po wcześniejszej rejestracji i utworzeniu Konta Użytkownika.


§3 ZASADY KORZYSTANIA Z TABLI

§3.1 PUBLIKACJA OFERT  

1. W ramach funkcjonalności Platformy Internetowej każdy Użytkownik po dokonaniu rejestracji ma możliwość publikowania Ofert i otrzymania statusu Ogłoszeniodawcy.

2. W celu opublikowania Oferty należy w ramach Platformy Internetowej kliknąć w przycisk "Dodaj ogłoszenie" dostępny na każdej podstronie Tabli. Kliknięcie w ten przycisk przeniesie Użytkownika do interaktywnego formularza dodawania Oferty.

3. W pierwszej kolejności Użytkownik proszony jest o podanie tytułu oraz wybór kategorii w jakiej chce opublikować swoją Ofertę. Po wybraniu kategorii oraz podkategorii Użytkownik jest proszony o kliknięcie w przycisk "Uzupełnij szczegóły oferty"

4. Użytkownik otrzyma dostęp do formularza sporządzania Oferty. Treść Oferty dostępna do uzupełnienia w formularzu sporządzania Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników Platformy Internetowej. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów.

5. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

6. Zabrania się Ogłoszeniodawcy w ramach wypełniania formularza sporządzania Oferty przekazywania treści, które są obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników, nawołują do agresji, obrażają osoby trzecie, zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich, zawierają linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje, naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.

7. Momentem opublikowania Oferty i skorzystania z usług Właściciela Platformy Internetowej w tym zakresie jest moment kliknięcia w przycisk "Dodaj ogłoszenie" na stronie tworzenia ogłoszenia. Od momentu opublikowania Oferty, Ogłoszeniodawca jest związany jej treścią.

8. Każdy Ogłoszeniodawca ma możliwość zarządzania swoją Ofertą za pośrednictwem Konta Użytkownika.

§3.2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

1. W ramach funkcjonalności Tabli każdy Użytkownik ma możliwość składania Zamówień na Produkty znajdujące się w ofercie Ogłoszeniodawców i opublikowane za pośrednictwem Platformy Internetowej zarówno po dokonaniu rejestracji jak i bez konieczności rejestracji.

2. Właściciel Platformy Internetowej zachęca do dokonywania rejestracji również w celu zakupu Produktów, gdyż Konto Użytkownika umożliwia Klientom korzystanie z funkcjonalności niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych.

3. W celu złożenia Zamówienia w pierwszej kolejności należy wybrać interesujący Produkt z Oferty Ogłoszeniodawców opublikowanej za pośrednictwem Tabli i skontaktować się z Ogłoszeniodawcą we własnym imieniu.

4. Tabli w ramach Oferty udostępnia zainteresowanym Klientom numer kontaktowy Ogłoszeniodawcy oraz adres poczty elektronicznej za pomocą, których Klient może skontaktować się z Ogłoszeniodawcą i zawrzeć Umowę Sprzedaży.

5. Zarejestrowany Użytkownik może korzystać z funkcjonalności wymiany wiadomości w ramach Tabli poprzez wbudowany system wymiany wiadomości elektronicznych. Właściciel Platformy Internetowej w celu zagwarantowania przejrzystości transakcji zachęca do korzystania z tej formy kontaktu pomiędzy Użytkownikami.

6. Właściciel Platformy Internetowej nie jest stroną Umów Sprzedaży Produktów zawieranych pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Klientem i nie gwarantuje, że Ogłoszeniodawca oraz Klient jest uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. 

7. Po ustaleniu szczegółów transakcji i warunków Umowy Sprzedaży, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Klientem. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ogłoszeniodawcy ustalonej ceny sprzedaży, natomiast Ogłoszeniodawca po zawarciu umowy sprzedaży jest zobowiązany do zakończenia publikacji Oferty sprzedaży sprzedanego Produktu i wydania go Klientowi.


§4 REKLAMACJE

1. W związku z faktem, iż Właściciel Platformy Internetowej nie jest stroną Umów Sprzedaży Produktów zawieranych pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Klientem, wszelkie kwestie związane z skorzystaniem przez Klienta z prawa do złożenia reklamacji należy kierować do Ogłoszeniodawcy, który opublikował Ofertę i jest stroną Umowy Sprzedaży.

2. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Tabli, Właściciel Platformy Internetowej względem Użytkowników nie odpowiada jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną.


§5 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- POUCZENIE DLA KLIENTÓW - 

1. Każdy Klient, który zawrze Umowę Sprzedaży Produktów droga elektroniczną zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.

2. W związku z tym, iż Właściciel Platformy Internetowej nie jest stroną Umów Sprzedaży Produktów zawieranych pomiędzy Klientem a Ogłoszeniodawcą, wszelkie kwestie związane z odstąpieniem od umowy przez Klienta należy kierować do Ogłoszeniodawcy, który opublikował Ofertę i jest stroną Umowy Sprzedaży.

3. Korzystając z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość z Ogłoszeniodawcą to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Ogłoszeniodawcy.

4. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej z Ogłoszeniodawcą cena Produktu powinna zostać zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Ofercie Ogłoszeniodawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.


§6 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Układ treści zawarty na stronach Platformy Internetowej jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują  na stronie Platformy Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Platformy Internetowej Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Platformy Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


§7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone oraz udostępnione w ramach Tabli Treści.

2. Wprowadzając w ramach Oferty jakiekolwiek Treści Użytkownik oświadcza, że: przysługują mu do nich odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające ich wykorzystanie w celu korzystania z usług; oświadcza, iż treść i forma wprowadzanych Treści nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz nie narusza obowiązujących przepisów;

3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw przez wprowadzenie do infrastruktury internetowej Tabli Treści, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Właściciela Platformy Internetowej na skutek wprowadzenia Treści w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami lub naruszającego prawa osób trzecich.

4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Właściciela Platformy Internetowej z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Treści wprowadzone przez Użytkownika, Użytkownik ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Właściciela Platformy Internetowej lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.

5. W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 14 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Właściciel Platformy Internetowej w ramach funkcjonalności Tabli opracował procedurę zgłaszania naruszeń prawa spowodowanych wprowadzaniem przez Użytkowników do jego infrastruktury informatycznej Treści o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności.

6. Każdy Użytkownik, którego prawa zostały naruszone ma możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez kliknięcie w przycisk "Zgłoś naruszenie", który jest dostępny na dole strony każdego ogłoszenia.

7. Tabli jest platformą internetową świadczącą usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej tj. narzędzia służącego do udostępniania Ofert przez Ogłoszeniodawców i wyszukiwania tych Ofert przez Klientów. Biorąc pod uwagę powyższe Właściciel Platformy Internetowej nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Klientami a Ogłoszeniodawcami.  


§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Platforma Internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;  powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 listopada 2020 roku do odwołania.